Centrum Medyczne UNIMED

Rejestracja Pacjentów

Ogólne zasady rejestracji Pacjentów

Zapisy na konsultacje medyczne, wizyty domowe,  badania diagnostyczne, sesje terapeutyczne prowadzone są przez pracowników rejestracji.
Zapisu można dokonać osobiście, telefonicznie, elektronicznie – do lekarza POZ poprzez E-REJESTRACJE lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rejestracji tj. 8.00 – 18.00
Wizyty w przychodni POZ prowadzone są w formie wizyt bezpośrednich oraz w formie teleporad.
Aby uzyskać poradę w formie telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją pod numer telefonu 12 415 81 12
Rejestracja rejestruje wizyty do poradni POZ dla dorosłych i dzieci oraz  poradni specjalistycznych CM UNIMED.
Rejestracja prowadzi zapisy pod nr telefonu  12 4158112
 
Telefoniczna rejestracja odbywa się przez podanie numeru pesel pacjenta lub daty urodzenia, bądź innych danych umożliwiających prawidłowe zapisanie pacjenta na wizytę. W przypadku pierwszorazowej wizyty w poradni specjalistycznej pacjent zobowiązany jest do podania danych umieszczonych na skierowaniu wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowania nie są wymagane w poradniach: leczenia uzależnień oraz poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Pracownicy rejestracji  udzielają  ogólnych informacji o terminie wizyty, czasie oczekiwania na wizytę, gabinecie w którym odbywa się wizyta.
Pracownik rejestracji zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, powinien odnieść się do pacjenta z empatią, szacunkiem oraz poszanowaniem wrażliwych danych medycznych jakimi dysponuje pacjent.
Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, pacjent umieszczony jest na liście oczekujących zgodnie z kryterium opisanym w skierowaniu „Stabilny” lub „Pilny”. Termin jest uzgadniany z Pacjentem.
Pacjenci dokonujący telefonicznej rezerwacji wizyty pierwszorazowej proszeni są o zgłoszenie się 15 minut przed wizytą do Rejestracji  w celu założenia/uzupełnienia dokumentacji medycznej.

Dokumenty wymagane do założenia dokumentacji medycznej przed wizytą:
1. Aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej (jeśli jest wymagane)
2. Dokument tożsamości
3. dokumenty uprawniające do korzystania ze świadczeń poza kolejnością lub bez skierowania.

Dokumenty, które warto przynieść na wizytę:
1. Wyniki badań
2. Wypisy z pobytu w szpitalu (jeśli były)
3. Karty informacyjne z innych konsultacji medycznych

W przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany w każdy możliwy, dostępny sposób (telefonicznie, e-mailem lub listownie) przez pracownika danej rejestracji o zmianie terminu wizyty ustalając z nim nowy termin wizyty.
Pacjent jest zobowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu – pod rygorem skreślenia z listy.
Jeśli Pacjent zrezygnuje ze świadczenia medycznego należy zwrócić Pacjentowi  oryginał skierowania.
W przypadku nagłego zachorowania, urazu, stanu zagrożenia życia, przyjęcie następuje niezwłocznie.

 

Zasady realizacji wizyt w języku obcym

POL
W trosce o Państwa bezpieczeństwa świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie w języku polskim. W przypadku, gdy nie władają Państwo językiem polskim w stopniu komunikatywnym udzielenie świadczenia medycznego jest możliwe wyłącznie w obecności osoby trzeciej (której udział to Państwo mają obowiązek zapewnić), która podejmie się tłumaczenia. Pozdrawiamy

ANG
For the sake of your safety, medical services are provided only in Polish. If you do not have a communicative command of Polish, the provision of a medical service is possible only in the presence of a third party (whose participation you are obliged to ensure) who will undertake the translation. Best Regards

UKR
Заради Вашої безпеки медичні послуги надаються лише польською мовою. Якщо ви не володієте комунікативним знанням польської мови, надання медичної послуги можливе лише в присутності третьої особи (участь якої ви зобов’язані забезпечити), яка займеться перекладом. З найкращими побажаннями

FR
Pour votre sécurité, les services médicaux sont fournis uniquement en polonais. Si vous n’avez pas une maîtrise communicative du polonais, la prestation d’un service médical n’est possible qu’en présence d’un tiers (dont vous êtes tenu d’assurer la participation) qui se chargera de la traduction. Meilleures salutations

NIEM
Zu Ihrer Sicherheit werden medizinische Leistungen nur auf Polnisch erbracht. Wenn Sie nicht über kommunikative Polnischkenntnisse verfügen, ist die Erbringung einer ärztlichen Leistung nur in Anwesenheit eines Dritten (für dessen Teilnahme Sie verpflichtet sind) möglich, der die Übersetzung übernimmt. Mit freundlichen Grüßen