Gruźlica jest chorobą zakaźną, w przypadku której chory podczas kaszlu, kichania, odksztuszania, głośnego śmiechu, mówienia wydala prątki gruźlicy i zaraża osoby znajdujące się w jego otoczeniu. Jeden nie leczony chory zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Występowanie gruźlicy związane jest z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego jest osłabienie sił organizmu, które bardzo często spowodowane jest niedożywieniem i złymi warunkami mieszkaniowymi. Czynnikami sprzyjającymi zachorowaniu są również m. In.: cukrzyca, zakażenie HIV, choroby krwi, choroby nowotworowe, pylica płuc, schyłkowa niewydolność nerek. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo prowadzone leczenie chorego, sprawia, że już po miesiącu pacjent nie zaraża otoczenia.

Cel: podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną, a także zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu gruźlicy, objęcie wczesną opieką chorych i zapewnienie im dostępu do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Osoby odpowiedzialne: Pielęgniarka POZ, Lekarz POZ

Kryteria kwalifikujące:  

  1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

1.1. osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

1.2. osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

  • długotrwałe bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwałą chorobę,
  • uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
  • bezdomność.
  1. Pisemne oświadczenie pacjenta, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Postępowanie:

  1. Wyselekcjonowanie pacjentów podlegających programowi poprzez system komputerowy.
  2. Umówienie na pierwszą wizytę – kontakt telefoniczny, osobiste wizyty w przychodni, ogłoszenia:

2.1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.

2.2. Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta.

  1. W przypadku pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez pacjenta, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie pacjentowi trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Back to top