PTPWS

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że osoby związane ze Specjalistycznym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej UNIMED sp. z o.o. podjęły się zrealizowania wspólnej inicjatywy niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności w związku z takimi zjawiskami, jak: alkoholizm, narkomania, niewystarczająca profilaktyka medyczna, brak świadomości i wiedzy prawnej oraz finansowej. Z uwagi na powyższe zostało powołane do życia POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, w ramach którego członkowie towarzystwa niosą na zasadach wolontariatu pomoc osobom potrzebującym.

POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia (w celu zapoznania się z treścią Statutu proszę kliknąć "STATUT"): STATUT

POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU jest Stowarzyszeniem rejestrowym zarejestrowanym przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000533598. Stowarzyszenie działa pod nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia uzyskają Państwo na stronie inernetowej www.unimed-nzoz.pl w zakładce "PTPWS stowarzyszenie - NGO" lub pod numerem telefonu 12 415 81 12 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: Kraków, ul. Młodej Polski 7.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej  o Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu kliknij TUTAJ