Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi skierowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym Kraków - Podgórze

Celem projektu było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom, poprzez realizację w okresie lipiec - grudzień 2016 roku w Areszcie Śledczym Kraków-Podgórze przy ul. Czarnieckiego 3 w Krakowie programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi. Odbiorcami projektu były osoby odbywające karę pozbawienia wolności z terenu całego kraju, u których zdiagnozowane zostało uzależnienie od hazardu, uzależnienie od hazardu z innymi współistniejącymi zaburzeniami, inne uzależnienia behawioralne oraz członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych.

Areszt Śledczy dysponuje trzema oddziałami mieszkalnymi - jeden oddział dla tymczasowo aresztowanych oraz dwa oddziały typu półotwartego przeznaczone dla skazanych. W skład jednego z oddziałów dla skazanych wchodzi zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych oraz zakład karny dla skazanych odbywających karę w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu.  W areszcie karę obywają skazani z terenu całego kraju, co wiąże się z ogólnopolskim zasięgiem projektu

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych opracowano i wprowadzono w Areszcie Śledczym Kraków – Podgórze autorski program terapii, dostosowując go do współczesnych metod pracy z uzależnionymi od alkoholu, jednak coraz częściej problemem towarzyszącym uzależnieniu od alkoholu jest uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne. . Z danych pozyskanych przez pracowników CM UNIMED sp. z o.o. od personelu terapeutycznego zatrudnionego na oddziale terapeutycznym Aresztu Śledczego wynika, że realizacja takiego programu była odpowiedzią na nieustannie wzrastającą liczbę osadzonych wymagających tego typu oddziaływań terapeutycznych.

W działalności aresztu ważną rolę odgrywa współpraca ze środowiskiem lokalnym. Polega ona na kontaktach z krakowskimi wyższymi uczelniami, placówkami lecznictwa odwykowego, instytucjami kultury, klubami sportowymi oraz świadczeniu przez skazanych prac społecznie użytecznych na rzecz miasta. Osadzeni opuszczający Areszt Śledczy mogli kontynuować terapię w  systemie ambulatoryjnym w CM UNIMED sp. z o.o.. Efektywność leczenia uzależnienia od alkoholu plasuje areszt śledczy w  krajowej czołówce jednostek penitencjarnych prowadzących terapię odwykową. Rocznie pełny cykl terapii kończy ok. 120 skazanych.

W ramach projektu realizowane było wsparcie w formie warsztatów umiejętności i grup nawrotów dla osób uzależnionych behawioralnie, interwencji kryzysowych, indywidualnego wsparcia terapeutycznego, konsultacji prawnych, doradztwa finansowego. Specjaliści zaangażowani w projekt  mieli możliwość skorzystania z superwizji indywidualnych i zespołowych. Z udziału w programie skorzystało około 60 osadzonych w Areszcie Śledczym Kraków-Podgórze