Lifestyle Training

Celem zadania była realizacja w okresie 1 lipiec – 31 grudzień 2016 projektu pt. ”Lifestyle Training - Program terapii i psychoedukacji skierowany do dzieci i młodzieży nadmierne korzystających z Internetu/komputera, ich bliskich i rodzin realizowany w placówce CM UNIMED sp. z o.o. przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie”

Celem główmy projektu było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom, poprzez realizację w okresie lipiec - grudzień 2016 roku w placówce CM UNIMED sp. z o.o. w Krakowie programu terapii i psychoedukacji.  Projekt terapii i psychoedukacji adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat, u których występuje problem uzależnień behawioralnych - uzależnienia od Internetu/komputera wraz z ewentualnymi innymi współistniejącymi zaburzeniami z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży oraz członków rodzin wyżej wymienionych osób, przede wszystkim rodziców, dziadków, rodzeństwa i opiekunów prawnych, którzy mogli skorzystać z zajęć wykładowych, warsztatowych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą, lekarzem specjalistą psychiatrą, specjalistą terapii uzależnień, a także uzyskali dostęp do indywidualnych porad prawnych. W założeniu cele oddziaływań terapeutycznych  miały korektywny wpływ na częstotliwość i sposób korzystania z sieci internetowej/komputera, a także zwiększały świadomość w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Cel podstawowy został osiągnięty poprzez:

  • Wzrost motywacji do zmiany i terapii u dzieci i młodzieży biorących udział w programie.
  • Wzrost wiedzy na temat specyfiki uzależnienia, jego istoty, procesu jego rozwoju, podstawowych mechanizmów uzależnień i trudności w udzielaniu i przyjmowaniu pomocy u dzieci i młodzieży, ich bliskich i rodzin objętych wsparciem w ramach projektu.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów uzależnienia oraz zapobiegania nawrotom uzależnień u osób uzależnionych objętych programem.
  • Poprawę funkcjonowania psychospołecznego i nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem i lękiem u dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin objętych wsparciem w ramach projektu.
  • Wzrost umiejętności psychospołecznych oraz wypracowanie nowego modelu codziennego funkcjonowania i dalszego konstruktywnego rozwoju adolescentów uczestniczących w programie.
  • Wzrost wiedzy w zakresie prawnych problemów związanych z uzależnieniami.

Dodatkowo zwiększona została dostępność do profesjonalnej pomocy dla adolescentów i ich rodzin z terenu Krakowa i województwa małopolskiego.

W ramach projektu wykorzystane zostały skuteczne strategie działań, takie jak oddziaływania behawioralno-poznawcze połączone z dialogiem motywującym oraz stanowił on  jak najbardziej kompleksową odpowiedź na zróżnicowane potrzeby grupy wiekowej jaką są dzieci i adolescenci.
W ramach projektu realizowane było wsparcie w formie diagnozy prowadzonej przez lekarza specjalistę psychiatrę, zajęć edukacyjno-informacyjnych dla rodzin i bliskich, poradnictwa rodzinnego, warsztatów umiejętności, grup rozwoju osobistego i grup wsparcia dla dzieci i młodzieży uzależnionych behawioralnie, indywidualnego wsparcia terapeutycznego oraz konsultacji prawnych. Z udziału w projekcie skorzystało około 80 osób.

Specjaliści zaangażowani w projekt  mieli możliwość skorzystania z superwizji indywidualnych i zespołowych.