Klub Abstynenta "Pod Mocnym Aniołem" (zakończone)

 

 

Klub Abstynenta "Pod Mocnym Aniołem"

 

Rezultatem realizacji zadania publicznego było stworzenie Klubu Abstynenta „Pod Mocnym Aniołem” przy Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Wykluczeniu społecznemu (ul. Młodej Polski 7 w Krakowie) -  miejsca, w którym spotykali się abstynenci, ich rodziny oraz sympatycy i przyjaciele Towarzystwa. Klub abstynenta stanowił miejsce, gdzie prowadzone były działania rehabilitacyjne wspierające trzeźwość jego członków, a także propagujące tę ideę w społeczności lokalnej. Zadaniem Klubu abstynenta było organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego, wspólne świętowanie uroczystości bez alkoholu i wyjazdy z udziałem całych rodzin. Celem głównym projektu było zorganizowanie siedmiodniowego wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego skierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin. Wsparciem objęto 32 osoby czyli 8 rodzin osób uzależnionych. Dużym walorem projektu był jego towarzysko-rodzinny charakter, który sprawił, że trzeźwienie było osadzone bliżej życia codziennego. Realizacja projektu miała na celu także demonstrowanie w społeczeństwie lokalnym w sposób zorganizowany pełnej trzeźwości, poprzez udział całej grupy abstynentów w zabawie tanecznej. Działania oparte były o bazę społeczną, złożoną z ludzi na stałe zamieszkujących miasto Kraków, wiarygodnych swoją postawą oraz dodatkowo znających problematykę alkoholową. W ramach klubu abstynenta nawiązana została stała współpraca m.in. z samorządem lokalnym oraz instytucjami lecznictwa odwykowego.

 

Rezultaty wykonania zadania publicznego wpłynęły na realizację założonych celów w aspekcie oddziaływań jednostkowych (przysłużyły się kondycji psychicznej uczestników, wzmocniły efekty terapii, zwiększyły aktywność sportową, i społeczną) i skierowanych na społeczność lokalną (wzrost zainteresowania problemem uzależnienia od alkoholu, możliwość bezpośredniego spotkania rodzin z problemem alkoholowym).

 

Cel główny projektu jakim było utworzenie Klubu Abstynenta oraz zorganizowanie wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego skierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin został w pełni zrealizowany.

 

W ramach projektu zostały także osiągnięte następujące cele szczegółowe:

  • wspomaganie procesu trzeźwienie osób po leczeniu odwykowym, udzielono wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin
  • integracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych po zakończeniu terapii
  • udzielono konsultacji terapeutycznych w formie wsparcia terapeutycznego osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
  • przeprowadzono program zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych
  • zrealizowano program rozbudzający zainteresowania i aktywność życiową osób trzeźwiejących
  • zorganizowano różnorodne formy pomocy służących poprawie relacji rodzinnych
  • podjęto działania propagujące w społeczeństwie ideę trzeźwości
  • podjęto inicjatywy na rzecz integracji środowisk abstynenckich

 

Realizacja w/w celów możliwa była poprzez pracę wolontaryjną i zaangażowanie członków klubu abstynenta.

Leave a reply