Gminny program profilaktyki dla miasta Krakowa

UCHWAŁA NR XXXI/522/15 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4¹ ust. 1-2 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124, Dz. U. z 2015 r. poz. 28 i 875) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Prezydent Miasta Krakowa przedstawi Radzie Miasta Krakowa roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, które będzie częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za rok 2016, w terminie do 31 marca 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016 (do pobrania)

Leave a reply