Dokumentacja medyczna

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. CM UNIMED Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2) przez sporządzenia jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruków;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

2. CM UNIMED Sp. z o.o. udostępnia dokumentacje medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, zgodnie z Art. 26. Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych) Placówka może pobierać opłatę zgodnie z opracowanym cennikiem.

5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Prezes Zarządu zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wysokość opłaty:

– 9,85 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej (opłata nie przekracza 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),

– 0,35 zł za jedną stronę kopii albo wydruku (opłata nie przekracza 0,00007 przeciętego wynagrodzenia o którym mowa wyżej).

– 1,95 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (opłata nie przekracza 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej).

6. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

7. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie jest bezpłatne.

8. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu kolejny raz w żądanym zakresie lub każdorazowo osobom upoważnionym przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, Placówka pobiera opłatę na zasadach określonych w punkcie 5.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – pobierz

Uzupełniony wniosek należy przesłać na adres mailowy: rejestracja@unimed-nzoz.pl  lub dostarczyć osobiście do rejestracji  przychodni.