Czy studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

Tak, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem okazują Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępujący EKUZ. Posiadając te dokumenty mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych, ale tylko w przychodniach, które świadczą usługi w ramach NFZ.  Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

 

Oferta: Lekarz dla studenta