Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Oferujemy profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Wsparcie realizowane jest postaci spotkań indywidualnych oraz grupowych sesji wsparcia psychospołecznego.  Zgłoszenie do ośrodka nie wymaga posiadania skierowania.

Oferta dla rodziców/opiekunów
Harmonogram pracy zespołu terapeutycznego

Zespół terapeutyczny

Zespół pracuje pod superwizją Beaty Trzaski-Szuby

Ścieżka Pacjenta w poradni

AKTUALNOŚCI

Ważne informacje

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie w godz. 08.00 do 20.00, telefonicznie pod nr 12 415 81 12 lub mailowo na adres: rejestracja@unimed-nzoz.pl

Zgłoszenie zostaje przyjęte, kiedy otrzymamy od Państwa drogą mailową uzupełniony komplet dokumentów dostępnych do pobrania ze strony www. unimed-nzoz.pl (zakładka: Druki i wnioski)
Rejestracja skontaktuje się z opiekunem dziecka proponując termin konsultacji u specjalisty. 

Abyśmy mogli rozpocząć udzielanie świadczeń potrzebujemy Państwa pisemnej zgody na objęcie dziecka wsparciem specjalistycznym oraz współpracę ze środowiskiem.Oba formularze zgód dostępne są do pobrania TUTAJ: https://www.unimed-nzoz.pl/druki-i-wnioski/ 

Udzielamy profesjonalnego wsparcia dzieciom w wieku od 0 do 21 lat i ich rodzinom.

Tak, założeniem naszego ośrodka jest aktywizowanie zasobów, które tkwią w najbliższym środowisku naszych pacjentów, aby – gdy pojawi się kryzys psychiczny – w pierwszej kolejności najbliższe im osoby lub przedstawiciele instytucji uczestniczących w ich życiu, np. szkoły, służyły wsparciem i pomocą.

Rodziców i opiekunów angażujemy w plan zdrowienia dziecka m.in. poprzez udział w sesjach wsparcia psychospołecznego, uczestnictwo w zajęciach  Szkoły dla Rodziców oraz psychoedukację i poradnictwo terapeuty środowiskowego. Współpracujemy z pedagogami i psychologami szkolnymi, asystentami rodziny, kuratorami, jeśli jest taka potrzeba ze strony rodziny. 

Ośrodek z założenia realizuje wsparcie o charakterze krótkoterminowym, tj do 12 – 15 spotkań. O długości terapii decyduje zespół terapeutyczny podczas cotygodniowych zebrań klinicznych. Przedłużenie procesu wymaga dokonania okresowej ewaluacji sporządzanej w obecności rodziców przez psychologa i terapeutę środowiskowego.

Kontakt z rodziną rozpoczynamy od wstępnej konsultacji prowadzonej przez terapeutę środowiskowego w celu zebrania informacji na temat funkcjonowania psychospołęcznego dziecka. Równocześnie w proces diagnozy włącza się psycholog. Po 3 sesjach diagnozy i zbierania wywiadu w zespole decydujemy o możliwościach udzielenia wsparcia w sytuacji danej rodziny. Śpotkania z członkami rodziny odbywają się zarówno na terenie ośrodka jak i w miejscu zamieszkania. 

W zależności od charakteru i złożoności problemu formułujemy tzw. Plan zdrowienia, w ramach którego proponujemy m.in. psychoterapię indywidualną, konsultacje rodzinne, poradnictwo, sesje wsparcia psychospołęcznego, terapię grupową, w tym np. udział w zajęciach podnoszących kompetencje rodzicielskie, grupie dla młodzieży, poradnictwie w zakresie psychodietetyki, profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, treningu umiejętności psychospołecznych.

Terapeuty środowiskowy udziela wsparcie pacjentowi/podopiecznemu, jego rodzinie oraz społeczności lokalnej.
Zadaniem terapeuty środowiskowego jest:
– prowadzenie działań profilaktycznych i mających na celu wspomaganie
prawidłowego rozwoju dziecka,
– współudział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym zaburzeń
psychicznych poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji terapii w
wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie stałej oceny jej
postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań medycznych i
psychospołecznych,
– prowadzenie konsultacji rodzinnych i instytucjonalno-rodzinnych
dotyczących problemów zdrowia psychicznego dziecka lub nastolatka,
– prowadzenie edukacji rodziców i wychowawców rozwijającej ich
umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem i mających, na celu
umacnianie więzi emocjonalnej i wprowadzanie w normy społeczne,
– prowadzenie edukacji i socjoterapii adresowanej do dzieci i
młodzieży rozwijającej kompetencje społeczne,
– wspieranie rodziny i środowiska wychowawczego we wspomaganiu rozwoju
dziecka z problemami zdrowia psychicznymi,
– prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego
rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej,
integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i
specjalistów,
– zapewnienie dostępu i efektywnego wykorzystania świadczeń
oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji i pomocy
społecznej,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
zagrożonych rozwojem zaburzeń psychicznych.

Spotkania odbywają się zazwyczaj co tydzień i trwają godzinę (sesje indywidualne) lub dwie godziny (sesje z udziałem więcej niż jednego świadczeniobiorcy).

Na pierwsze spotkania diagnostyczne dziecko musi zgłosić się z rodzicem / opiekunem.
W późniejszym czasie rodzic może zdecydować o samodzielnym zgłaszaniu się dziecka na sesje do ośrodka. W tym celu musi przedłozyć terapeucie pisemne oświadczenie zawierajace informację, że ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie obejmującym dotarcie i powrót ze spotkania terapeutycznego.

Tak. Jednocześnie informujemy, że w Polsce w związku z reformą psychiatrii dzieci i młodzieży,praca ośrodków ma być oparta przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku, zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania. Pod numerem małopolskiej infolinii NFZ 800 007 797 oraz na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/ uzyskacie Państwo wyczerpujące informacje o placówkach zlokalizowanych na terenie Małopolski oferujacych bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży. 

Każdorazowo nieobecność dziecka należy zgłosić na adres mailowy: rejestracja@unimed-nzoz.pl

Jednocześnie informujemy, że, z uwagi na dużą liczbę osób oczekujacych na udzielenie pomocy, niezgłoszenie nieobecności skutkuje zablokowaniem terminu i zaproponowaniem go kolejnemu oczekującemu pacjentowi. 

Prosimy o kontakt na adres rejestracji: rejestracja@unimed-nzoz.pl 

Korespondecja jest bezzwłocznie przekazywana właściwemu terapeucie prowadzącemu dziecko.

“Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Kampania promuje specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom.

Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka link.